Alle categoriëen

Informatie

Webshop Keurmerk printendruk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Algemene voorwaarden printen

Inhoud

ARTIKEL 1 - Definities 
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 
ARTIKEL 4 - Het aanbod 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 - De prijs 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 
ARTIKEL 13 - Betaling 
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 
ARTIKEL 15 - Geschillen 
ARTIKEL 16 - Branchegarantie 
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Van Eck & Oosterink drukkers bv.
Handelend onder de naam Print en druk
Edisonring 2, 6669 NB
Telefoonnummer: 0488-744018 bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur.
E-mailadres: info@printendruk.nl
KvK-nummer: 11063585
BTW-identificatienummer: NL815121805B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties duur, Opzegging en Verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 - Branchegarantie

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarde webshop keurmerk

1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

Aanvullende voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Print en druk een overeenkomst aangaat;
b. Print en druk: de gebruiker van deze aanvullende voorwaarden: Van Eck & Oosterink drukkers bv. handelend onder de naam Print en druk, gevestigd aan Edisonring 2, 6669 NB Dodewaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 11063585;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Print en druk en de klant;
d. website: de website www.printendruk.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze aanvullende voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Print en druk en de klant waarop Print en druk deze aanvullende voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze aanvullende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze aanvullende voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze aanvullende voorwaarden volledig van toepassing. Print en druk en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Afbeeldingen
3.0 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
4.1 Print en druk zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Print en druk niet.
4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.4 Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 5 De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Print en druk bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Print en druk niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Print en druk treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Print en druk treft passende veiligheidsmaatregelen indien de klant elektronisch betaalt. In dat kader zorgt Print en druk voor een veilige webomgeving.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en apparatuur, waarvan Print en druk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, materialen of gegevens op een informatiedrager aan Print en druk ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Print en druk voorgeschreven specificaties.
6.3 De klant is gehouden Print en druk onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Print en druk onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.5 Print en druk gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6 De klant vrijwaart Print en druk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Print en druk heeft voldaan, heeft Print en druk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de schade die Print en druk daardoor lijdt dan wel de kosten die Print en druk daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Annulering
7.1 De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Print en druk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Print en druk ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Print en druk geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Print en druk al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
7.2 Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 17 is niet mogelijk.

Artikel 8 Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten
8.1 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan heeft de klant gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing indien:
a. het geleverde product naar specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd.
8.3 Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient de klant het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Print en druk retourneren, volgens de door Print en druk aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan heeft de klant bij de levering van diensten gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8.5 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
8.6 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Print en druk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. 

Artikel 9 Prijs
9.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven.
9.2 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
9.3 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
9.4 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 10 Prijswijzigingen
10.1 Print en druk is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
10.2 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die Print en druk tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
10.3 Print en druk is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de klant wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk en andere proeven. Print en druk zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 11 Betaling
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
11.2 Print en druk is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van DTP- werk, scans en proeven.
11.3 De klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Print en druk zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Print en druk te betalen bedragen.
11.4 Print en druk is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Print en druk van deze mogelijkheid gebruik maakt en de klant hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Print en druk op.
11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Print en druk ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Print en druk, totdat alle vorderingen die Print en druk op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
12.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 Door Print en druk geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit product bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.4 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Print en druk te bewaren.
12.5 Print en druk is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Print en druk te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Print en druk.

Artikel 13 Levering
13.1 De door Print en druk opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
13.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Print en druk en nieuw adres heeft opgegeven.
13.3 De door Print en druk opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
13.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
13.5 De bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant medegedeeld.
13.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
13.7 De klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Print en druk te leveren producten. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstaane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
13.8 Indien op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs bij het aannemen van de producten geen aanmerking is gemaakt over de verpakking, geldt dat als bewijs dat de producten onbeschadigd zijn ontvangen.

Artikel 14 Zet-, druk- of andere proeven
14.1 De door de klant aan Print en druk verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, worden niet door Print en druk op juistheid gecontroleerd, tenzij de klant en Print en druk uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Print en druk ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Print en druk terug te zenden.
14.3 Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Print en druk de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
14.4 Print en druk is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
14.5 Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 15 Afwijkingen
15.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
15.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
15.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
15.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
15.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Print en druk ter inzage. Print en druk zal de klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
15.6 Afwijkingen in de overige door Print en druk gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene voorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Artikel 16 Duurovereenkomsten en periodieke uitgaven
16.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
16.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit product wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
16.3 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit product wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, DTP- en scanwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
16.4 Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken

Artikel 17 Intellectuele eigendom
17.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Print en druk voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
17.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie en terbeschikkinggestelde software, berust bij Print en druk. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Print en druk, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
17.3 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Print en druk veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Print en druk kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Print en druk als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Print en druk gehanteerde tarieven.
17.4 Print en druk is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.
17.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 18 Onderzoek naar het bestaan van rechten
18.0 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 19 Eigendom productiemiddelen etc.
19.1 Alle door Print en druk vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, scans, DTP- bestanden, drukplaten, zeefdrukvormen, clichés, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Print en druk, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
19.2 Print en druk is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.
19.3Print en druk is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien Print en druk en de klant overeenkomen dat deze zaken door Print en druk zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Print en druk instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 20 Overmacht
20.1 Print en druk is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Print en druk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
20.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Print en druk langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
20.3 Voor zover Print en druk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Print en druk gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 21 Aansprakelijkheid en verjaring
21.1 Print en druk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
21.2 Print en druk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Print en druk is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
21.3 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Print en druk geleverde, sluit Print en druk iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
21.4 In geen geval is Print en druk aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
21.5 Print en druk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Print en druk in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
21.6 Print en druk is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
21.7 Print en druk is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de klant ontvangen en door Print en druk te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de klant Print en druk niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
21.8 Print en druk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
21.9 Indien Print en druk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Print en druk beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Print en druk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Print en druk beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (excl. btw), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
21.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Print en druk of haar ondergeschikten.
21.11 Alle aanspraken jegens Print en druk die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Print en druk zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 22 Klachtenregeling
22.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Print en druk.
22.2 Print en druk zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Print en druk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
22.3 Indien Print en druk de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dan dient de klant Print en druk de mogelijkheid te geven om alsnog de overeenkomst na te komen.
22.4 Een klacht over een product, dienst of de service van Print en druk kan worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk nadat de klacht is ingediend bij Print en druk en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar Print en druk teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan Print en druk heeft voorgelegd.

Artikel 23 Ontbinding en opschorting
23.1 Print en druk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Print en druk omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
23.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Print en druk op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Print en druk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 24 Privacy Policy
24.1 Print en druk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Print en druk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
24.2 Print en druk gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: - Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
- Om het winkelen bij Print en druk zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. 
- Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
- Als u bij Print en druk een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een secure server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
- Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 
- Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
24.3 Print en druk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
24.4 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. [Uw bedrijfsnaam] gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij [Uw bedrijfsnaam] geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van [Uw bedrijfsnaam], dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.